امروز دوشنبه 16 تیر 1399                   
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیریت تعالی
آمار و گزارشات
پیشنهادات و شکایات
مشترکینExpand مشترکین
درباره شرکتExpand درباره شرکت
آخرین بروزرسانی:
1399/04/15


 کانل رسمی گاز خوزستان
 حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

شناسهکدنام شرکت/سازمانعنوان فارسیعنوان لاتینتاریخ شروعتاریخ پایانوضعیت مجریزمینه موضوعینوع پروژهزمان اجرای پروژه
114088TH-001مركز تحقيقات منطقه 6 دانشگاه آزادامكان سنجي بكارگيري نظام پيشنهادي 6 سيگما در شركت گاز استان خوزستان 1384/9/21 خاتمه یافتهنعمت اله شيراني/ زهرا برومندمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
215796TH-002دانشگاه شهيد چمران اهوازبازنگري طراحي و مدل سازي ديناميكي ايستگاههاي تركيبي( CGS–TBS) تقليل فشار و اندازه گيري گاز شهري 1386/10/30 خاتمه یافتهسعيد هجري/ كورش حيدري شيرازيفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
322769TH-003دانشگاه شهيد چمران اهوازالگوريتم های مختلف حل عددی جريان غير دائم درون شبکه های گاز شهری و تحليل ديناميکی يک شبکه نمونه با استفاده از توابع تبديل 1387/4/22 خاتمه یافتهعلی باقری/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
427673TH-004دانشگاه شهيد چمران اهوازمدل سازی رتبه کاسته جريان غير دائم گاز طبيعی درون خط لوله 1387/4/22 خاتمه یافتهیونس شکاری/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
501547TH-005مركز تحقيقات دانشگاه آزادسنتز و شناسايی اکسيد برخی از فلزات واسطه در مقياس نانو (قابل استفاده در پوشش لوله و سنسورهای گازی) 1387/4/22 خاتمه یافتهمریم کاهکش پور/ محمد كوتيفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
602732TH-006دانشگاه شهيد چمران اهوازمدل سازي رتبه کاسته جريان گذرا در شبکه هاي توزيع گاز طبيعي 1388/6/25 خاتمه یافتهیوسف حسنی ساطحی/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
704089TH-007دانشگاه شهيد چمران اهوازشبيه سازي جريان غير دائم درون شبکه هاي توزيع گاز طبيعي در فضاي حالت 1388/6/25 خاتمه یافتهرضوان عالمیان/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
834583TH-008دانشگاه شهيد چمران اهوازشبيه سازي عددي جريان گاز طبيعي درون رگولاتور و لوله رابط يک ايستگاه تقليل فشار گاز شهري 1388/10/28 خاتمه یافتهسیدعلی انجوی امیری/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
935214TH-009دانشگاه سمنانبررسي جايگزيني خاموت هاي دور پيچ ساخته شده از الياف FRP بجاي خاموت هاي فلزي جهت كاهش خوردگي در سازه هاي بتني بكار رفته در پروژه هاي گازي كشور 1388/10/28 خاتمه یافتهاحمد دالوند/ محمد كاظم شربتدارفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
1035954TH-010دانشگاه شهيد چمران اهوازتحليل تنش در لوله هاي پلي اتيلني وصله شده جهت توزيع گاز 1388/11/11 خاتمه یافتهرضا خادمی زاهدی/ محمد شيشه سازفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
1100716TH-011دانشگاه شهيد چمران اهوازتوزيع تنش در نوك ترك در اتصالات لب به لب لوله هاي پلي اتيلني در شبكه هاي گازرساني 1388/11/11 خاتمه یافتهحشمت الله نصيريان/ محمد شيشه سازفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
1201225TH-012دانشگاه شهيد چمران اهوازبررسي پارامترهاي سايكلون هاي جداكننده گازي 1388/11/11 خاتمه یافتهامین بازوند/ امين رضا نقره آباديفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
1301753TH-013دانشگاه شهيد چمران اهوازشبيه سازي عددي جريان دو فازي ، در بستر جامد- گاز ، از ديدگاه اويلر - لاگرانژ 1388/11/11 خاتمه یافتهمحمد مهدوی منش/ امين رضا نقره آباديفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
1402275TH-014دانشگاه شهيد چمران اهوازبررسي رابطه ساده و چند گانه هويت سازماني ، انگيزش كارراهه، مالكيت روانشناختي با انگيزش شغلي و التزام كاري در كاركنان شرکت گاز خوزستان 1388/11/17 خاتمه یافتهولی اله خسروی/ عبدالزهرا نعاميمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
1503007TH-015دانشگاه صنعت نفتتدوين نرم افزار شبيه سازي حفاظت كاتدي با استفاده از شبکه هاي سيستم عصبي براي خط لوله 1388/12/1 خاتمه یافتهفرهاد دستغیب/ منصور فرزامفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
1603600TH-016دانشگاه شهيد چمران اهوازطراحي مدلي از پيشايندها و پيامدهاي ابعاد سه گانه اعتياد به كار 1389/4/12 خاتمه یافتهزهرا خادم دزفولی/ عبدالزهرا نعاميمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
1704159TH-017دانشگاه شهيد چمران اهوازطراحي و آزمون مدلي از پيشايندهاي خستگي مزمن در كاركنان شركت گاز استان خوزستان 1389/4/12 خاتمه یافتهنرجس رضایی/ مهناز مهرابي زادهمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
1804844TH-018دانشگاه صنعتي شريفبررسي و مطالعه پديده کاتديک شيلدينگ در لوله هاي انتقال گاز و راههاي جلوگيري از آن 1389/10/11 خاتمه یافتهرضا اسدی مشیزی/ سعيد رضا اله كرمفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
1905466TH-019دانشگاه تهراناثر هيدروژن نفوذي بر خواص مکانيکي خطوط انتقال تحت حفاظت کاتدي 1389/10/11 خاتمه یافتهرضا بیات زاده/ سعيد رضا اله كرمفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
2007874TH-020دانشگاه آزاد اسلامي اهوازجوشكاري غير مشابه فولاد زنگ نزن 304 به فولاد استحكام بالاي كم آلياژ API 5L –X70 به روش GTAW و بررسي خواص اتصال 1390/2/4 خاتمه یافتهرهام ورمحمودی/ رضا دهملاييفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
2108397TH-021دانشگاه صنعت نفتكاهش نويز سيگنالهاي فلومتر آلتراسونيك با استفاده از تبديل ويولت 1390/4/1 خاتمه یافتهمهدی تقی زاده/ مهدي شهبازيانفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
2209142TH-022دانشگاه صنعتي اصفهانتهيه کامپوزيت هاي هادي الکتريسته بر پايه EPDM و آلياژ آن با NBR به منظور ساخت آندهاي اعمال جريان 1390/10/4 خاتمه یافتهزینب ملائی/ محمود معصوميفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
2309694TH-023دانشگاه شهيد چمران اهوازشبيه سازي جريان غير دائم درون شبکه هاي گسترده توزيع گاز طبيعي در فضاي حالت و لاپلاس 1391/2/31 خاتمه یافتهشهرام نيري/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
2410090TH-024دانشگاه شهيد چمران اهوازمدلسازي رتبه كاسته جريان گذراي گاز طبيعي در شبکه هاي گسترده گازرساني 1391/2/31 خاتمه یافتهمهدي احمدي/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
2510483TH-025دانشگاه شهيد چمران اهوازشبيه سازي عددي ميزان نشتي گاز از خطوط لوله مدفون با توجه به تراکم خاک 1391/2/31 خاتمه یافتهامين خردمندفر/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
2611101TH-026دانشگاه صنعت نفتمونيتورينگ فرآيند با استفاده از آناليز غيرخطي اجزاي اصلي برپايه شبکه عصبي 1391/2/31 خاتمه یافتهسید حمیدرضا موسوی/ مهدي شهبازيانفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
2711756TH-027دانشگاه صنعتي اصفهانبررسي الکتروشيميايي پوشش اپوکسي پيوند هم جوشي بر جدايش کاتدي خطوط لوله نفت و گاز 1391/6/29 خاتمه یافتهعماد بهداد/ احمد ساعتچيفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
2812980TH-028دانشگاه صنعت نفتمطالعه و بررسي مكانيزم هاي موثر بر لايه لايه شدگي و جدايش پوشش سه لايه پلي اتيلن حرارتي 1393/9/9 خاتمه یافتهحسين معيني فر/ منصور فرزامفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
2913366TH-029دانشگاه صنعت نفتبهينه سازي خواص فيزيكي، مكانيكي و الكتروشيميايي پرايمر كاربردي براي پوشش نوارهاي سينتتيك رابر با استفاده از پيگمنت MIO بر روي فولاد كربني 1393/9/9 خاتمه یافتهحجت الله ارفاقي/ منصور فرزامفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
3013810TH-030دانشگاه شهيد چمران اهوازمدلسازي و تحليل عملکرد فيلترهاي کاتريجي در ايستگاههاي گاز شهري 1393/9/16 خاتمه یافتهمحسن حسيني فرد / مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
3114242TH-031دانشگاه شهيد چمران اهوازتجزيه و تحليل آثار مخرب ناشي از ورود گاز غني و گاز بعد از پيگ راني به شبکه هاي گازرساني 1393/9/16 خاتمه یافتهعلي شكيبا پور/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
3214716TH-032دانشگاه شهيد چمران اهوازبررسي علل افزايش دماي نقطه شبنم گاز طبيعي و مشکلات ناشي از آن 1393/9/16 خاتمه یافتهعلي جلودار ناصري/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
3315233TH-033دانشگاه يزدارزیابی عملکرد و شبیه سازی سناریوهای استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن پویا 1393/9/17 خاتمه یافتهمهدي حاجي زادگان/ يحيي زارع بروجرديفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
3420534TH-034دانشگاه صنعت نفتبررسي اثر نمك هاي محلول موجود در خاك استان خوزستان بر جدايش و تخريب پوشش كول تار لوله هاي انتقال گاز 1393/12/23 خاتمه یافتهشبنم بهمني/ منصور فرزامفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
3520744TH-035دانشگاه آزاد اسلامي اهوازبررسي اثر بكارگيري استراتژي هاي مديريت دانش بر بهره وري سازماني كاركنان از طريق نقش ميانجي نوآوريd 1393/12/27 خاتمه یافتهابراهيم اسماعيلي/ ماريا نصيريمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
3622522TH-036دانشگاه آزاد اسلامي اهوازبررسی و ارائه الگوي سرآمدي مديريت دانش استراتژيک بر اساس مدل تلفيقي MAKE و تعالي آموزش و توسعه TDEM (مطالعه موردي شركت گاز استان خوزستان) 1393/12/27 خاتمه یافتهمريم هلاكوپور/ محمدرضا حميدي زادهمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
3723346TH-037دانشگاه آزاد اسلامي بروجردبررسي ميزان استرس شغلي و تاثير آن بر عملكرد فردي در شركت گاز خوزستان 1393/12/27 خاتمه یافتهسيد فتح الله موسوي/ محمدرضا جابر انصاريمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
3823987TH-038دانشگاه آزاد اسلامي اهوازبررسي مولفه هاي تفكر استراتژيك در مديران شركت گاز استان خوزستان بوسيله مدل جين ليدكا 1394/8/4 خاتمه یافتهتهمينه سلطاني/ مجيد حمدانيمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
3924429TH-039دانشگاه صنعتي اصفهانبررسي خوردگي در مقطع جوش محيطي فولادهاي غيرمشابه جوشكاري شده با در نظر گرفتن اثر پوشش جدا شونده و حفاظت كاتدي 1394/6/22 خاتمه یافتهروزبه اشعري/ عبدالمجيد اسلاميفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
4025031TH-040دانشگاه صنعت نفتبررسي خوردگي لوله هاي انتقال گاز API X42 در محيط هاي خاك اهواز به روشهاي پلاريزاسيون و امپدانس الكتروشيميايي 1394/11/13 خاتمه یافتهعلي جلالي/ منصور فرزامفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
4125664TH-041دانشگاه آزاد اسلامي اهوازارائه يك مدل بر پايه گريد هوشمند در جهت بهبود سيستم تشخيص مصرف مشتركين گاز 1394/12/4 خاتمه یافتهعلي اصغر آقايي/ محمدرضا نوري مهرفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
4227192TH-042دانشگاه آزاد اسلامي اهوازبررسي علل شكست شافت كنتور توربيني يك ايستگاه تقليل فشار 1394/12/4 جاریرضا اميري نيا/ شهرام شهروئيفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
4328131TH-043دانشگاه آزاد اسلامي اهوازپيشبيني عمر خستگي پره هاي كنتور توربيني يك ايستگاه CNG 1394/12/4 خاتمه یافتهمحمدحسن باباخاني/ شهرام شهروئيفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
4428866TH-044دانشگاه آزاد اسلامي بروجردتحليل و شبيه سازي جريان گاز درون لوله هاي مدفون به روش حل عددي و اندازه گيري مقدار نشت گاز از سوراخ موجود در زواياي مختلف لوله 1394/12/5 جاریسيدمجاهد مشعشعي/ فرزين روزبهانيفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
4529672TH-045دانشگاه آزاد اسلامي مسجدسليمانبررسي پايايي و روايي پرسشنامه مشتركين شركت گاز استان خوزستان مطابق با استاندارد ايزو 10004 1394/12/5 خاتمه یافتهداوود قندعلي پور/ صابرملاعلي زادهمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
4630349TH-046دانشگاه آزاد اسلامي مسجدسليمانتجزيه و تحليل نتايج پرسشنامه مشتركين شركت گاز استان خوزستان مطابق با استاندارد ايزو 10004 1394/12/9 خاتمه یافتهامير رضايي/ صابرملاعلي زادهمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
4731040TH-047دانشگاه شهيد چمران اهوازطراحي و آزمون الگويي از برخي پيشامدهاي فردي، شغلي و سازماني سلامت روان در كاركنان شركت گاز استان خوزستان 1394/12/9 جاریعبدالله طهماسبي/ نسرين ارشديHSEحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
4831583TH-048دانشگاه آزاد اسلامي مسجدسليمانطراحي مدل بهينه تصميم گيري براي انتخاب تامين كنندگان فعاليت هاي برون سپاري نت با استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره- مطالعه موردي شركت گاز استان خوزستان 1394/12/25 خاتمه یافتهموسي منجزي/ رضا سلطانيمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
4932003TH-049دانشگاه آزاد اسلامي اهوازمدلسازي انتشار امواج فراصوت هدايت شده در خطوط لوله پوشش دار 1394/12/25 جاریمحمدامين بشارتي فر/ پژمان تقي پور بيرگانيفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
5032873TH-050دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات تهرانارزيابي ريسك گازرساني به شيوه مخازن تحت فشار CNG (ايستگاه هاي مادر و دختر) شهرستان انديكا 1394/12/25 جاریزينب عيدي نژاد/ نبي الله منصوريHSEحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
5133390TH-051دانشگاه صنعتي اصفهانبررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري بر خواص مكانيكي و تافنس شكست جوش فولادهاي خط لوله با گريد غيرمشابه 1395/4/30 جاریسجاد اصغري/ عبدالمجيد اسلاميفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
5233897TH-052دانشگاه اصفهانآسيب شناسي رفتارهاي ناايمن و بررسي ارتباط آن ها با عوامل فردي و روان شناختي در كاركنان پروژه هاي اجرايي شركت گاز خوزستان 1395/5/12 جاریسيما پري زاده/ حسين سماواتيانHSEحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
5334468TH-053دانشگاه صنعت نفترفتار الكتروشيميايي فولاد استحكام بالا، آلياژ پايين X65 در محيط كربنات - بي كربنات 1395/6/1 جاریفرنوش خوش اندام/ منصور فرزامفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
5435212TH-054دانشگاه صنعت نفتبررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري زيرپودري بر تحولات ريزسختاري و مكانيسم خوردگي اتصالات فولاد API X42 1395/7/13 جاریعلي محاب/ منصور فرزامفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
5535816TH-055دانشگاه شهيد چمران اهوازبررسی اثر جدایش پوشش از لوله با استفاده از امواج هدایت شده لمب 1395/9/20 جاریپوريا رفيعي نيا/ امين ياقوتيانفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
5600262TH-056دانشگاه شهيد چمران اهوازطراحي مبدل حرارتي هوا به هوا جهت تأمین هوای گرم ورودی به خشک کن کارخانه های آجر پزی 1395/10/5 جاریپوريا داوري / مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
5700717TH-057دانشگاه شهيد چمران اهوازتخمین خطاي اندازه گیري کنتورهاي توربینی در شرایط نصب غیراستاندارد توسط شبیه ساز ي میدان جریان 1395/10/5 جاریزهرا دستيار/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
5801106TH-058دانشگاه شهيد چمران اهوازطراحی یک دبی سنج مناسب به منظور استفاده در آزمایشگاه تخصصی گاز و ارزیابی آن در شرایط مختلف کاری 1395/10/5 جاریاسماعيل كريمي مهر/ مرتضي بهبهاني نژادفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
5901549TH-059دانشگاه شهيد چمران اهوازطراحي و بهینه سازي عددي سیستم حفاظت كاتديک خطوط لوله مدفون با استفاده از روش المان مرزي و الگوريتمهاي هوشمند 1395/10/20 جاریسعيد شكوهيان/ مازيار چنگيزيانفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
6002154TH-060دانشگاه آزاد اسلامي اهوازشبيه سازي اجزاء محدود تمرکز انرژي امواج با استفاده از روش آرايه فازي کانونی امواج فراصوت هدايت شده در لوله پوشش دار 1396/3/7 جاریبهروز گازر زاده/ پژمان تقي پور بيرگانيفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
6102820TH-061دانشگاه آزاد اسلامي اهوازبررسی تاثير تست هيدرو استاتيک بر آزادسازی تنش پسماند در جوش محيطی لوله های انتقال گاز 1396/3/7 جاریمحمود سعادت/ مهدي جلالي عزيزپورفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
6203323TH-062دانشگاه آزاد اسلامي اهوازبررسي رشد ترك خستگي در پره هاي كنتور ايستگاه هاي MS مصرف كنندگان عمده گاز 1396/3/8 جاریعلي اكبر نكونام/ شهرام شهروئيفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
6427734TH-063دانشگاه آزاد اسلامي ماهشهرکاهش تجمع بار الکتریسته ساکن درپلی اتیلن گرید لوله با استفاده از پرکننده هادی(دوده)و عامل چقرمه کننده پلی 1-بوتن 1396/4/11 جاریمسعود شجرات/ حسين جلالي جهرميفني و مهندسيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي 
10225212TH-064دانشگاه آزاد اسلامي مسجدسليمانانتخاب و ارزيابي تامين کنندگان با استفاده از فرايند سلسله مراتبي AHP فازي، مطالعه موردي شرکت گاز استان خوزستان 1396/4/20 جاریاحسان صادقي/ صابر ملاعلي زادهمديريت/ منابع انسانيحمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي