صفحه اصلی > مسئولیت های اجتماعی (CSR) > اسناد بالا دستی 

   دانلود : آیین_نامه_مسئولیت_اجتماعی_وزارت_نفت.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود : راهنای_گزارش_دهی_مسئولیت_اجتماعی.pdf           حجم فایل 2560 KB

تصاویر منتخب