صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > ارسال و پیگیری طرح پیشنهادی 

ارسال و پیگیری طرح پیشنهادی


جهت ارسال و پیگیری طرح پیشنهادی  از طریق ذیل با امور پژوهش شرکت گاز استان خوزستان ارتباط برقرار نمایید.

شماره تماس : 334458780-061

ایمیل :pajouhesh@nigc-khgc.ir

تصاویر منتخب