صفحه اصلی > درباره شرکت > ماموریت و استراتژی 

چشم انداز و مأموریت شرکت گاز استان خوزستان

تحسین برانگیزترین شرکت در ارائه خدمات در سطح کشور مبتنی بر ارزشهای سازمانی، رضایتمندی ذینفعان و بهره وری منابع

ارائه خدمات گازرساني پايدار، ايمن،  با كيفيت  و دوستدار محيط زيست، به منظور  تأمين رفاه شهروندان و توسعه پايدار اقتصادي استان خوزستان.

تصاویر منتخب