صفحه اصلی > درباره شرکت > مدیریت تعالی شرکت 

مسير مدیریت تعالي

شركت گاز استان خوزستان مسير تعالي خود را در سال 83 با استقرار نظام مديريت يكپارچه IMS آغاز نمود و ماموريت و چشم انداز سازمان تدوين شد كه چند نوبت مورد بازنگري قرار گرفته است. در ادامه با توجه به اعتقاد رهبران سازمان به حركت در مسير تعالي و احساس نياز به استفاده از مدلي جامع و كامل جهت همگرايي اقدامات انجام شده و لزوم دستيابي به روشي سيستماتيك بمنظور شناسايي نقاط قابل بهبود سازمان دربخش هاي مختلف، اين شركت تصميم به استقرار مدل تعالي سازماني گرفته است. لزوم توسعه فرهنگ سرآمدي در شركت و افزايش امكان مشاركت تعداد بيشتري از كاركنان، شركت گاز خوزستان را بر آن داشت تا تيم هاي تعالي و كميته هاي تخصصي تشكيل گردد.  بدين منظور متناسب با معيارهاي سرآمدي و واحدهاي شركت تيم هاي تعالي تشكيل گردند. بر اين اساس با حكم مديرعامل، اعضاي 8 كميته تعالي شامل كميته رهبري و استراتژي، كميته منابع انساني، كميته شراكتها و منابع، كميته مشتريان، كميته فرآيندها، كميته مالي، كميته دانش و تكنولوژي و كميته توسعه محصولات معرفي گرديدند كه احكام آنها و اعضاي مربوطه طبق صلاحديد مديريت محترم عامل و مديرتعالي طبق زمانبندي مورد بازبيني قرار مي گيرد . يكي از دستاوردهاي مهم قدم نهادن شركت گاز استان خوزستان در مسير تعالي تعريف پروژه هاي بهبود كه اهرم حركتي سازمان به سمت متعالي شدن مي باشد در كميته ها انجام و پس از سير تائيديه هاي لازم در ابتداي هر سال جهت تصويب نهايي به كميته رهبري ارجاع مي گردد كه اين مهم هر سال در حال انجام مي باشد.

 

همچنين با توجه به انجام برنامه ريزي استراتژيك در سال91 بر اساس كارت امتيازي متوازن(BSC) در شركت گاز استان خوزستان و شناسايي نقاط قوت و ضعف- فرصت و تهديد و همچنين تحليل ماتريس SWOT ، پس از طي مراحل مربوطه توسط كميته رهبري و مديران ارشد سازمان كليه استراتژي هاي اصلي استخراج و پس از وزن دهي  نقشه استراتژي شركت گاز استان خوزستان مشخص ومنتج به 15 كارت  BSCمربوط به واحدهاي سازماني مربوطه كه در كل شامل 24 هدف استراتژيك و 83 شاخص در 4 وجه رشد و يادگيري، فرآيندهاي داخلي، مشتريان و ماموريت و مالي گرديده است كه اين اهداف و شاخص ها طبق برنامه زمانبندي در واحد تحليل سيستم ها مورد بازبيني و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند كه آخرين ويرايش با توجه به همپوشاني پروژه بهبود وزن دهي و اولويت بندي اهداف استراتژيك در ارديبهشت ماه سال جاري انجام و در خرداد ماه به پايان رسيد.

از دستاوردهاي مهم شركت گاز استان خوزستان  در اين مسير چندساله مي توان به دريافت جوايزي نظير تقديرنامه تعهد به تعالي در سال1391، تقديرنامه دوستاره تعالي در سال1392، تقديرنامه سه ستاره تعالي سازماني و نشان كيفيت و بهره وري از نهمين كنفرانس ملي كيفيت و بهره وري در سال 1393نام برد.

همچنين سيستم سنجش عملكرد سازمان در راستاي پياده سازي چرخه بهبود مستمر در تمامي فرآيندهاي سازمان تعريف و جاري سازي شده است.

جهت اطلاع از مسیر تعالی و پروژه های بهبود شرکت گاز استان خوزستان فایل ذیل را دانلود نمائید

   دانلود : مسیر_تعالی_گاز.pdf           حجم فایل 1031 KB

تصاویر منتخب