صفحه اصلی > درباره شرکت > فعالیت ادارات 

فعالیت ادارات

حراست :

حفاظت مستمر و كامل از كليه تاسيسات ، اماكن ، اموال ، اسناد و مدارك پرسنل شركت و حفظ و نگهداري آنها برعهده واحد حراست مي باشد .

اندازه گيري :

اندازه گيري و محاسبه مقدار گاز وارد شده به شركت و انجام محاسبات ضرائب و فاكتور هاي موثر در محاسبات اندازه گيري و انجام اقدامات لازم به منظور توزيع عادلانه گاز به مشتركين و اولويت بندي و طبقه بندي مشتركين گاز طبيعي در زمان اوج مصرف از وظايف واحد اندازه گيري مي باشد .

برنامه ريزي :

برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات با خط مشي و سياست هاي كلان شركت ، برآورد منابع لازم پروژه ها و طرح هاي اجرايي ، بودجه هاي عمراني و سرمايه اي ، برنامه ريزي در راستاي اجرا و كنترل پروژه ها ، نگهداري و تعميرات ، كنترل شبكه و بودجه هاي عمراني و نظارت بر نحوه اجراي طرحها و موارد مذكور مطابق با برنامه هاي زمانبندي شده و تعيين شاخص ها و استانداردهاي كاري كليه فرآيندهاي شركت به منظور كنترل عملكرد و بهره وري سازمانيبرعهده اين امور ميباشد.

پژوهش :

فعاليتهاي مطالعاتي و پژوهشي در بخشهاي مختلف شركت جهت آگاهي از آخرين دستاوردهاي علمي و امكان استفاده از روشهاي نوين در وظايف ، فعاليتها و فرآيندهاي عملياتي موجود در راستاي بهينه سازي آنها از جمله اقدامات امور پژوهش مي باشد .

روابط عمومي :

برنامه ريزي در جهت انعكاس فعاليتها ، برنامه ها و اخبار مربوط به شركت گاز استاني در سطح جامعه از طريق رسانه هاي گروهي ، جرايد و ديگر طريق ممكن ، برقراري ارتباط با اقشار مردم ، سازمانها و ارگانها ازاقدامات روابط عمومي مي باشد .

واحد HSE

واحد HSE مسئوليت بهبود وضعيت ايمني ، بهداشت و محيط زيست واحد هاي زير مجموعه را از طريق هدايت ، راهبردي و نظارت بر حسن اجراي مقررات ، استانداردها و دستورالعملهاي مربوط به HSE را به عهده دارد .

بازرسي فني :

برنامه ريزي فعاليتهاي بازرسي فني از كليه تاسيسات ، تجهيزات ، ساختمانهاي شركت و پروژه هاي  در دست اجرا و نظارت بر انجام بازرسي هاي فني مطابق با برنامه ريزي هاي انجام گرفته ، برنامه ريزي اقدامات مربوط به نشست يابي از كليه تاسيسات از اهم وظايف واحد بازرسي فني مي باشد .

امور فن آوري اطلاعات و ارتباطات :

اجراي برنامه هاي سيستماتيك و كامپيوتري شركت متناسب با سياستها ، خط مشي ها و دامنه و گسترده اطلاعات و فعاليتها و طراحي و توليد و استقرار سيستمهاي رايانه اي از اهم فعاليت هاي واحد مذكور مي باشد 

امور كالا و تداركات :

اقدام در جهت تأمين و تدارك به موقع اقلام و تجهيزات مورد نياز شركت از اهم فعاليت هاي اين واحد  است .

مشاور مديرعامل :

شناخت آخرين سيستمها ونظامهاي مديريت نوين ونيز آخرين تغييرات در نظامهاي مديريتي فعلي جهت ارايه نقطه نظرات در راستاي استقرار ، نگهداشت و بروز آوري سيستمها به منظور دستيابي به اثربخشي بيشتر در راستاي اهداف شركت و افزايش بهره وري از وظايف عمده مشاور مديرعامل مي باشد .

مديريت منابع انساني :

برنامه ريزي در جهت نياز سنجي و تأمين منابع انساني شركت از طريق جذب ، كاريابي ، جا به جايي ، بررسي ، نظارت و تأييد  ترفيعات ، انتصابات در سطح شركت با توجه به ساختار و سازمان مصوب و اهتمام در افزايش سطح كارايي و بهره وري  نيروي انساني ازجمله مهمترين وظايف مديريت مذكور مي باشد.

مديريت امور مالي :

تهيه وتنظيم كليه اسناد مالي و مطابقت اسناد ارسالي يا قوانين ومقررات مربوطه وارسال گزارشات مالي جهت مديران شركت ونهادهاي نظارتي وتامين نقدينگي ازاهم وظايف امور مالي مي باشد .

مديريت مهندسي :

اجراي طرحها منطبق با سياستهاي ابلاغ شده و انجام برنامه هاي عملياتي در راستاي اهداف شركت از اهم وظايف اين مديريت است

 

تصاویر منتخب