صفحه اصلی > متقاضیان و مشترکین > فهرست خدمات دولت الکترونیک 

فهرست خدمات شرکت گاز استان خوزستان در زمینه دولت الکترونیک

 

خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت

 

لیست خدمات شرکت ملی گاز

 

خدمات الکترونیک غیر حضوری 

لیست خدمات شرکت ملی گاز

هر یک از مشترکین گاز طبیعی که درخواست یکی از خدمات فوق الذکر را دارند می توانند با اعلام کد شناسه مربوطه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت(دفاتر خدمات الکترونیک)، نسبت به انجام درخواست موردنظر خود اقدام فرمایند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشاهده فهرست شناسنامه خدمات شرکت گاز بر اساس استاندارد سازمان اداری و استخدامی کشور

 

تصاویر منتخب