معرفی مهندسی ساختار


 


این امور مرجع مسئول و موظف درخصوص اقدامات سازماندهی ، طراحی ساختارهای سـازمانی و ارزیابی و طبقه بندی مشاغل می باشـد و کلیـه امورمربوطـه را از قبیـل طراحـی و تـدوین ساختارسـازمانی شرکتها ، مناطق عملیاتی و مدیریتها و واحدهای ستادی برعهده داشته  ودرادامه طراحی وتنظـیم نمودارسـازمانی تفصـیلی، تنظیم وتدوین شرح وظایف ، شرایط احراز مشاغل ودرنهایت طبقه بندی وارزیابی مشاغل راانجام مبدهد . انجام هریک از وظائف تخصصی مذکوربنحوی برنامه ریزی ومدیریت می گردد تـا اطمینـان لازم درجهت یکپارچه نمودن و تدوین سازوکار اصولی مدل سازماندهی شرکت حاصـل گردیـده و کـارکرد صحیح ومطلوب اجزاء نظام یکپارچه سازمانی ونهایتاً دریافت نتیجه منطبق با استراتژی و برنامـه هـای کلان شرک ت صورت پذیرد.

 


مطالعات وبررسی درنظام مهندسی وطراحی ساختار مسـتلزم تبعیـت از اصـول و مبـانی مهندسـی صـنایع می باشد که با بهرهگیری از دانش و تجربیات حاصـله از فرآینـدهـای مهندسـی مـرتبط بـه عملیـات صـنعت گـاز ، همچنین استفاده از علوم و دانش مرتبط به مجموعههای منابع انسانی ، مالی ، بازرگانی ، اقتصادی ، حقوقی تکامـل یافته تا قادر شود اثربخشترین مدل سـازماندهی را درقالـب سـاختارکلی سـازمان ,سـازمانهای تفصـیلی هریـک ازحوزه های مهندسی ، عملیات ، توسعه ، پشتیبانی تخصصی وپشتیبانی ستادی را مهندسی وارائه نماید.


طراحی ساختار و چارچوب کلی مشاغل صنعت گاز متعاقب تـدوین سـازمانهای تفصـیلی و با بررسـی همـه جانبه وشناخت عمیق از کلیه نیازمندیهای شغلی از قبیل شرایط و نحوه انجام کار و نتـایج مـورد انتظـار از ایجـاد شغل ، همچنین تلفیق انتظارات و نتایج حاصله از شغل با اهداف و نتایج برنامه شده واحدهای سـازمانی را دریـک فرآیند جامع ودقیق مورد بررسی و توجه قـرارداده و درنهایـت شـرایط احـراز شـغل در قالـب رشـته تحصـیلی ، سوابق و تجربیات مرتبط ، مهارتها و دانش های سرپرستی مدیریتی ، توانمندی و قدرت تصمیمگیری و حـل مسـائل درشرایط عادی و غیر عادی ، توانمندی وبرخورداری از مهارتهای ارتباطی ، گزارش دهـی و...... تـدوین و ارائـه می گردد.
علاوه برموارد یادشده مهندسی ساختار به جهت وظایف محوله درکمیته, کمیسیون و شوراهای متعددی ازجمله کمیته برونسپاری ,کمیسیون طبقه بندی وزارت نفت ,شورای بررسی سوابق ,شورای تخصصی بازآرایی ساختار وزارت نفت و... نیز عضویت دارد

مهندسی ساختار از چهار بخش مهندسی صنایع با وظیفه سازماندهی و طراحی ساختار , طبقه بندی و ارزیابی مشاغل که ارزیابی شغل و تخصیص پایه را برعهده داشته ، سیستم اطلاعات مدیریت که وظیفه نگهداری سامانه های اطلاعات سازمانی و بهره وری تشکیل شده.


درخصوص واحد سیستم های اطلاعات مدیریت نیز با توجه به گسترش و توسعه سازمانی در شرکتهای تابعه نیاز دستیابی بموقع به اطلاعات صحیح برای انجام تصمیم گیری های مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لازم بود تا واحد سیستمهای اطلاعات مدیریت نیز وظایف و مسئولیتهای خود را با رویکردی جدید ادامه دهد تا بتواند اطلاعات سازمانی را در اسرع وقت پردازش و بصورت بهینه مدیریت نماید . بدین لحاظ طرح استقرار سیستم نرم افزار کاربردی در اولویت اصلی مهندسی ساختار قرار گرفت و توانستیم در کوتاهترین زمان ، آنرا اجرایی نماییم . با این اقدام علاوه بر ایجاد بانک اطلاعات سازمانی متمرکز و یکپارچه که دربرگیرنده مستندات سازمانی ، شرح وظایف بود امکان ارائه انواع گزارشات آماری و تحلیلی را نیز برای کارشناسان و مدیران ذیربط  فراهم نموده و در تنظیم فرم تغییرات سازمانی نیز تحول مناسبی ایجاد گردید . در این زمینه با توجه به حجم فعالیتهای این واحد از قبیل  طراحی و ترسیم نمودارهای سازمانی ، کدگذاری سمتها ، بررسی و کنترل آمار واطلاعات سازمانی و بسیاری اقدامات دیگر، برنامه هایی برای توسعه نرم افزار مذکور دردست اجراست که امیدوارم در آینده نزدیک نهایی گردد


تاریخ بروز رسانی : مرداد ماه 1397